Nhà trường, Công đoàn, CBGVNV, Chi hội CTĐ và Liên đội đi tặng quà trong dịp đại dịch Covid-19