Hoạt động TNST giáo dục kỹ năng sống cho HS hiểu về luật ATGT và các tình huống khi tham gia giao thông.